English

Lobby

Prisma laat in haar lobby een helder christelijk geluid horen in ontwikkelingssamenwerking (OS). De lobby concentreert zich op thema’s als seksuele rechten en reproductieve gezondheid (SRGR) en aandacht voor religie, geloofsgemeenschappen (FBO’s) en religieuze leiders voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast voert Prisma zogenoemde positioneringsactiviteiten uit. We ontwikkelen een christelijke visie op thema’s rond OS. Die visie brengen we in bij de media en conferenties, zowel binnen de OS-sector, als het ministerie en netwerken daarbuiten.

Aandacht voor

Prisma beïnvloedt het overheidsbeleid via haar eigen lobbyist. Daarnaast werkt Prisma in breder verband samen op de volgende thema’s:

De allerarmsten

De vraag is: Hoe bereik je de allerarmsten? Een belangrijk aandachtspunt in de agenda voor ‘hulp en handel’ van het huidige kabinet.

Belang van religie

De rol van religie, kerken, Faith-based Organisations (FBO’s) en religieuze leiders voor duurzame ontwikkeling. Het belang van religie in conflictoplossing wordt nogal eens onderschat. Leiders hebben vaak een belangrijke rol in vredesbesprekingen.

Mensenrechten en SRGR

Bij mensenrechten, waaronder seksuele en reproductieve gezondheid en rechten(SRGR), kunnen religieuze leiders een belangrijke rol spelen in de strijd tegen discriminatie, marginalisering en (vrijwilligers)zorg. Religieuze leiders kunnen, door hun autoriteit, bijvoorbeeld het stigma op hiv en aids en discriminatie tegengaan.
Op het onderwerp SRGR steekt Prisma anders in dan de meeste seculiere organisaties. Wij leggen nadruk op informatievoorziening, dialoog tussen man en vrouw, gezinsplanning, voorlichting aan jongeren, verantwoordelijkheid nemen en veranderen van levensstijl. SRGR staat als onderwerp niet op zichzelf. Het hangt voor ons ook samen met het tegengaan van armoede, wat doorgaans tot extra kwetsbaarheid leidt, en met het belang van onderwijs.

Nut en kosten

Prisma participeert in het debat over het nut en hervorming van OS en de bezuinigingen daarop. Wij debateren mee over de hoge kosten van de opvang voor eerstejaars asielzoekers (betaald uit het OS-budget) en de verruiming van ODA-criteria. Waarbij ODA staat voor Official Development Assistance, dat is de overdracht van leningen en giften van overheden naar ontwikkelingslanden.

Ruimte maatschappelijk middenveld

De ruimte voor maatschappelijke organisaties wereldwijd neemt steeds verder af (civic space). Vaak misbruiken overheden de strijd tegen terrorisme om strenge regels voor het maatschappelijk middenveld in te voeren, zoals een verbod op buitenlandse financiering. Met name overheden in Bangladesh, Kenia, Cambodja en Ethiopië namen de afgelopen jaren strengere wetten aan die de activiteiten van maatschappelijke organisaties ernstig belemmeren.

In actie

We doen het volgende met lobby:

  • Onderhouden van netwerken in de politiek en overheid. Dit betekent deelnemen in netwerken die samen lobbyen op een bepaald thema. Een voorbeeld: met het WO=MEN netwerk strijden we voor het belang van gendergelijkheid voor duurzame ontwikkeling. Met Partos lobbyen we voor meer ruimte voor het maatschappelijk middenveld en voor draagvlak voor OS.
  • Anticiperen op de politieke agenda. Zo reageert Prisma op de jaarlijkse rijksbegroting voor OS en beleidsnota’s. Voor inhoudelijke onderbouwing bezoekt Prisma jaarlijks congressen, bijeenkomsten en netwerken.
  • Coördineren van de afstemming tussen onze leden en samenwerking zoeken voor een gezamenlijke lobby.
  • Bijdragen aan het debat en de publieke opinie beïnvloeden door het schrijven van opiniestukken.
  • Behartigen van de belangen van onze leden in de sector en de politiek.

Voor meer informatie over lobby en advocacy van Prisma neemt u contact op met Joanne van der Schee, Coördinator beleidsbeïnvloeding via jvdschee@prismaweb.org.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world