Werkgroepen CPOE

Het CPOE kent verschillende projectgroepen: mensenhandel, Roma, Oekraïne, lokale lobby en fondenswerving en Kinderen in Oost-Europa. Daarnaast is er een sociale kaart waarop projecten van onze deelnemers staan.

Projectgroep Mensenhandel

Vanuit de praktijk is bekend dat vrouwen bereid zijn uit mensenhandelsituaties te stappen en terug te keren naar het bronland, mits het aanbod voldoet aan cruciale voorwaarden. Dit betekent dat men weet dat veiligheid, eerste opvang, (zo nodig) gespecialiseerde behandeling in geval van verslaving en/of psychiatrische problemen en begeleiding naar een nieuwe toekomst is gegarandeerd.
Doel van de werkgroep mensenhandel is onderlinge afstemming en samenwerking. Om zo samen te bevorderen dat mensenhandelslachtoffers uitstappen en terugkeren naar hun bronland of helpen in de begeleiding naar een goede toekomst in Nederland buiten de mensenhandel.

Voorzitter: Natascha Gendi, Dorcas

Netwerkgroep Roma

De Roma-bevolking in Oost-Europa kent een geheel eigen cultuur en verkeert mede daardoor in een sociale positie (grote armoede!) die sterk verschilt van hun leefomgeving. Het ontbreken van geschikte werkgelegenheid en de problematische deelname aan het onderwijs maken het heel lastig om deze vicieuze cirkel te doorbreken. Ook de sinds eeuwen bestaande discriminatie van deze bevolkingsgroep vormt een barrière voor effectieve hulpverlening. De Werkgroep zet zich in voor een evenwichtige beeldvorming over de Roma en verzamelt en deelt relevante informatie m.b.t. het beïnvloeden van overheden en het verkrijgen van subsidies.

De RomaNetwerkGroep (RNG) wil een platform zijn, waar organisaties (ongeacht de omvang) die actief zijn onder de Roma, elkaar periodiek ontmoeten. Uitwisseling van informatie en ervaringen is een krachtig hulpmiddel om evangelisatie en diaconaal werk onder Roma te stimuleren en te optimaliseren. Naast informatie-uitwisseling en kennisbundeling worden ook specifieke thema’s geagendeerd zoals Romaculturen, onderwijs aan Roma, samenwerking met Oost-Europese overheden, vrouwenhandel, Roma-talen en Bijbelvertaling in Roma-talen. De netwerkgroep heeft geen eigen projecten.

Voorzitter: Anneke Steinmann

Projectgroep Oekraïne

In 2014 organiseerden CPOE-leden een noodhulpactie voor vluchtelingen uit Oost-Oekraïne. Vanuit deze actie ontstond de behoefte aan blijvende ontmoeting om zo werkgerelateerde zaken met elkaar te delen.
Het doel van deze projectgroep is om deelnemers te laten ervaren dat uitwisseling van informatie en delen van eigen ervaring een krachtig hulpmiddel is om christelijke evangelisatie en diaconaal-/ontwikkelingswerk in Oekraïne te versterken en te optimaliseren. Daarbij is het gericht op kwaliteitsverbetering. De netwerkgroep Oekraïne profileert zich als een marktplaats waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Zo maken we als organisaties optimaal gebruik van elkaars mogelijkheden en kennis.

Voorzitter: Henk van Schothort

Projectgroep Lokale Lobby en Fondsenwerving

Deze projectgroep wordt opgezet om gezamenlijk trainingen aan te bieden aan lokale partners in Oost-Europa. Dit in Samenwerking met Wilde Ganzen. Het project is op het moment (medio 2018) in de opstartfase. Voor meer informatie: info@cpoe.nl

Projectgroep Kinderen in Oost-Europa

Deze projectgroep wil specifiek op het onderwerp kinderen bezinnen en samenwerken. Kinderen zijn een specifieke doelgroep waarvoor specifieke programma’s, hulp en diaconaat voor nodig is. Deze werkgroep kijkt waar beter kan worden samengewerkt op dit thema. Dit project is op het moment (medio 2018) in de opstartfase. Voor meer informatie: info@cpoe.nl

Sociale kaart

Veel kleine en grote organisaties richten zich op de vervulling van materiële, maatschappelijke en geestelijke behoeften in Oost-Europa. Die initiatieven kunnen elkaar versterken door meer kennis van elkaars werk. Eenvoudig weten wie, wat, waar doet, helpt daarin al enorm. Daarom ontwikkelde een projectgroep een speciale kaart. Doel van deze Sociale Kaart is om de betrokken  organisaties informatie en inzicht te verschaffen, zodat zij maatregelen kunnen nemen of samenwerken om hun activiteiten zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren en desgewenst uit of zelfs af te bouwen.

Voor meer informatie neemt u contact op met: Henk Walhout communicatie@cpoe.nl