Brief Prisma aan de informateurs

 

Vorige week heeft Prisma – mede namens haar leden – een bericht uitgedaan in de richting van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Hierin deden we een 3-tal beleidsaanbevelingen.

  1. Continueer de beleidslijn van de afgelopen jaren: in de afgelopen jaren heeft het ministerie van BHOS veel strategieën ontwikkeld op het gebied van internationale samenwerking. Denk hierbij aan de Internationale Klimaatstrategie, het beleidskader Mondiaal Multilaterialisme en de Afrikastrategie. Hierin wordt het belang benadrukt van langjarige partnerschappen met landen in het mondiale Zuiden, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Op die manier speelt Nederland adequaat in op een kantelende wereldorde waarin westerse invloed eerder af- dan toeneemt. Deze partnerschappen krijgen niet alleen multilateraal en bilateraal vorm, maar ook door samenwerking met lokale maatschappelijke organisaties en religieuze actoren. Die spelen een cruciale rol bij onder andere het bestrijden van armoede, het bereiken van kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, het doorbreken van onrecht en vredesopbouw. Zij zitten in de haarvaten van een samenleving en maken precies daar het verschil. Een goed georganiseerd maatschappelijk middenveld vormt een tegenmacht tegen extremistische of andere bedreigingen van democratie en rechtstaat.
  2. Blijf investeren in internationale samenwerking: Nederland heeft met haar kennis vanuit topsectoren als water, voedselzekerheid (landbouw) en humanitaire ondersteuning veel te bieden. Voorkom daarom ongerichte bezuinigingen en vervuiling van het OS-budget, die Nederland onder de streep meer schade toebrengen dan dat ze ons als land vooruithelpen. Maximeer, in lijn met het AIV-advies, de uitputting van het ODA-budget door eerstejaars asielopvang in Nederland en werk toe naar de internationale 0,7%-norm als budget voor internationale samenwerking. Het is goed om te realiseren dat het mondiale Zuiden, gezien de geopolitieke ontwikkelingen richting een multipolaire wereld, belangrijker is dan ooit. Bovendien hebben we te maken met conflict op het Europese continent. Investeren in internationale samenwerking is niet alleen van groot belang voor het waarborgen van mensenrechten en het behalen van de SDG’s, maar ook in het welbegrepen eigenbelang van Nederland.
  3. Verlies andere beleidsterreinen met impact op het mondiale zuiden niet uit het oog: gelijkwaardige partnerschappen worden niet alleen verstevigd door benodigde investeringen, maar vragen ook mondiaal solidaire wet- en regelgeving op het gebied van bijv. belastingen, klimaat en landbouw. Ga daarom niet voor een zo karig mogelijke Nederlandse implementatie van de Europese IMVO-richtlijn, maar kies voor effectieve wetgeving die bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen: minder risico’s voor mens en milieu in internationale waardeketens.

De brief is een dringende oproep om de formerende partijen te stimuleren tot het maken van duurzame, toekomstbestendige én internationaal solidaire keuzes en deze ook vast te leggen in het hoofdlijnenakkoord. Want een stevig inhoudelijk en financieel commitment voor internationale samenwerking is in de eerste plaats een kwestie van barmhartigheid en rechtvaardigheid, gelet op de toenemende noden in deze wereld. Daarnaast zijn blijvende investeringen noodzakelijk voor de positie en geloofwaardigheid van Nederland in het internationale speelveld.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world