Doel

In goede samenwerking met haar leden en anderen wil Prisma de strijd tegen armoede in de wereld versterken. Dat doen we door middel van:

Bezinning & versterking

We zetten allereerst in op bezinning, beleidsbeïnvloeding en bewustwording vanuit de identiteit. Dat bindt ons als leden samen. Prisma is de christelijke stem over ontwikkelingssamenwerking in politiek en samenleving. In het bijzonder waar het gaat over religie, religieuze geletterdheid en de toegevoegde waarde van samenwerken met faith-based organisaties voor duurzame ontwikkeling.  Dat doen we richting de politiek en ministeries, maar ook naar onze eigen achterban en het bredere publiek, ongeacht de politieke ontwikkelingen in Nederland. Dat doen we met en namens onze leden, maar ook via bredere verbanden met andere koepels of verenigingen. Op deze manier willen we het overheidsbeleid samen in de gewenste richting buigen. Daarnaast creëren we een context voor inspiratie, bezinning, verdieping, verbinding en samenwerking op basis van complementariteit en synergie tussen de leden.

Prisma ondersteunt haar leden met bezinnende programma’s op de volgende onderdelen:

  • De directeuren/bestuurders & themaspecialisten reflecteren op nieuwe ontwikkelingen in de sector; het doordenken van het belang van identiteit voor hun organisaties; het ontwikkelen van actuele ontwikkelingen op managementgebied.
  • De toezichthouders/bestuursleden van de lidorganisaties reflecteren over good governance, de ontwikkelingen in de sector en het toezicht houden op de identiteit van de organisatie waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen.
  • Reflectie op je eigen persoon, je werk en je werkomgeving en je eigen competenties zijn onderwerp van gesprek aan de hand van een vaste methode voor de intervisiegroepen.

Met dit pallet, voor verschillende doelgroepen, leveren we een bijdrage aan de verdieping van het werk van de leden en de ontwikkeling van de verschillende lagen van de organisaties.

Lobby

Prisma laat in haar lobby een helder christelijk geluid horen in ontwikkelingssamenwerking. De lobby concentreert zich in het bijzonder op het belang van religie, het belang van religieuze geletterdheid en het samenwerken met religieuze actoren zoals  faith-based organisaties en religieuze leiders voor duurzame ontwikkeling. We onderbouwen onze standpunten met (onafhankelijk) onderzoek, publicaties en ervaringen vanuit de werkpraktijk. Ook stimuleren wij de dialoog tussen verschillende stakeholders op dit onderwerp. Daarnaast voert Prisma zogenoemde positioneringsactiviteiten uit. We dragen een christelijke visie op ontwikkelingssamenwerking uit en brengen die in bij de media en conferenties binnen de OS-sector, het ministerie en netwerken daarbuiten.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world