Waar staan we voor?

Ontwikkeling, missie en visie

De Centraal- en Oost-Europese bevolking en kerken hebben in de afgelopen eeuw ernstig geleden onder het communisme. Vele Nederlanders, christelijke organisaties en kerken verleenden daarom hulp aan broeders en zusters aldaar. Na de val van de muur in 1989 ontstond een veelheid aan initiatieven voor specifieke hulp in het voormalige Oostblok.

Gelijkwaardig

Nu is  de situatie in Oost en West de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Dit betekent dat de aard van de contacten tussen deze regio’s ook verandert. Vanuit een situatie waarin ondersteuning met (bijbelse) lectuur en materiële hulp de boventoon voerden, ontstond een situatie van gelijkwaardigheid en uitwisseling. Materiële ondersteuning vanuit West-Europa speelt nog altijd een rol, maar onze Oost-Europese contacten nemen geestelijke en maatschappelijke ontwikkelingen meer voor eigen rekening. Dit benadrukt het belang van samenwerking tussen diaconale-, ontwikkelings- en hulpverleningsorganisaties. Tegen deze achtergrond ontstond het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE). Inmiddels bestaat dit uit een stuurgroep en meer dan dertig deelnemende grote en kleinere organisaties die de volgende visie en missie delen:

Missie

Het Christelijk Platform Oost-Europa (CPOE) beoogt het bevorderen van die benodigde samenwerking door het oprichten en laten functioneren van een platform. Het CPOE tracht zo gestalte te geven aan de Bijbelse opdracht en roeping om navolgers te zijn van Jezus Christus en liefde en oog te hebben voor de armen, wezen en verdrukten, nood te lenigen, de broeders en zusters in het geloof te ondersteunen en door hen bemoedigd te worden en elkaar toe te rusten tot opbouw van de gemeenten en christelijke organisaties; dit alles tot eer van God.

 Visie

Zoveel mogelijk Nederlandse initiatieven en organisaties die op een of andere wijze diaconale hulp verlenen of ontwikkelingswerk ondersteunen in Centraal- en Oost-Europa en ten oosten daarvan, gaan samenwerken ter bevordering van het Koninkrijk van God. Daarbij richt hun werk zich in het bijzonder op het versterken van de lokale partners (organisaties) in dat gebied.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world