‘’Hoofdlijnenakkoord biedt weinig hoop voor allerarmsten wereldwijd’’

De fractievoorzitters van PVV, VVD, NSC en BBB hebben op donderdag 16 mei 2024 het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat de partijen aan het akkoord gewerkt hebben onder het motto ‘hoop, lef en trots’. Echter biedt het coalitieakkoord weinig hoop voor de allerarmsten wereldwijd. In een periode van twee jaar tijd wordt er toegewerkt naar structurele bezuinigingen van 2,4 miljard op ontwikkelingssamenwerking.

Ondanks dat de gepresenteerde bezuinigingen liggen in de lijn der verwachting valt het voor Prisma en haar leden niet mee om te zien gebeuren dat mensen die dagelijks gebukt gaan onder de gevolgen van klimaatverandering, conflicten en een gebrek aan perspectief hard geraakt zullen worden door het voorgestelde beleid. Deze belangen hadden – wat ons betreft – veel zwaarder moeten wegen. Vanuit verantwoordelijkheid, internationale solidariteit en naastenliefde, maar ook met het oog op de positie van Nederland in deze snel veranderende wereld. Want naast de persoonlijke impact van deze bezuinigingen op de levens van mensen die wereldwijd leven in uiterst kwetsbare omstandigheden, stralen de gemaakte beleidskeuzes ook negatief af op de positie en geloofwaardigheid van Nederland in het internationale speelveld.

Het is goed om te realiseren dat het Nederlandse belang niet is gediend met verdere bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. We hebben als internationale gemeenschap te maken met verschillende grote uitdagingen. Te denken valt aan klimaatverandering, het stijgende aantal conflicten wereldwijd en de geopolitieke spanningen die onze wereld onvoorspelbaarder en onveiliger maken. De tijd dat ontwikkelingssamenwerking primair kon worden gezien als een vorm van internationale solidariteit, ligt inmiddels ver achter ons. Ontwikkelingssamenwerking is onderdeel van het bredere buitenlandbeleid, waarin defensie, diplomatie, handel en internationale ontwikkeling hand in hand gaan. Nederland heeft in dit kader ook ieder instrument nodig om haar belangen internationaal te dienen.

In de achterliggende periode heeft Prisma zich samen met haar leden sterk gemaakt voor het belang van investeren in ontwikkelingssamenwerking. Mensen die lijden, in nood zijn of onrecht ervaren, moeten kunnen rekenen op betrokkenheid en steun, juist vanuit een relatief zeer welvarend land als Nederland. Investeren in duurzame ontwikkeling is daarbij essentieel. Deze oproep stond niet op zichzelf, maar werd ook benadrukt in verschillende rapporten en beleidsadviezen. We zien bovendien in de dagelijkse praktijk van ons werk dat een ‘blik naar buiten’ essentieel is om de uitdagingen van deze tijd tegemoet te kunnen treden. De Covid-pandemie ligt nog vers in het geheugen. Oorlogen en (natuur)rampen voltrekken zich en mensen die leven in (extreme) armoede worden hard getroffen.

Een oproep vanuit de sector waar de vier partijen wel gehoor aan hebben gegeven, betreft het instellen van een cap van 10% op de toerekening van de kosten van de opvang van eerstejaars asielzoekers. Dit zorgt ervoor dat er van het overgebleven budget om duurzame ontwikkeling te bevorderen niet nog meer wordt afgeroomd. Het leidt ook tot meer voorspelbaarheid van het ontwikkelingsbudget. Maar gezien de grootte van de bezuinigingen is dit niet voldoende om klaar te staan voor de uitdagingen die voor ons liggen.

Prisma en haar leden doen met het oog op de beleidskeuzes zoals vastgelegd in het akkoord een klemmend beroep op partijen met een ‘internationaal solidair hart’. Wij roepen hen op zich in de komende tijd blijvend te zullen inzetten voor mensen in achtergestelde posities wereldwijd. Laat bewogenheid, medemenselijkheid en naastenliefde voor de meest kwetsbaren drijfveren zijn om een stem te geven aan hen die geen stem hebben. Want de noden in de wereld nemen niet af, maar eerder toe. Gelukkig weten Prisma en haar leden zich hierin gesteund en gezegend door een enorme actieve en betrokken achterban.

Prisma schaart zich ook achter de reactie van branchevereniging Partos. Deze is beschikbaar via: https://www.partos.nl/nieuws/enorme-bezuinigingen-op-ontwikkelingssamenwerking-beschadigen-onze-internationale-positie-en-eigen-belangen/

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world