Kleine daden van ‘goud’ in verkiezingstijd

Serie Vice Versa verkiezingsblogs – nummer 2: door Charlotte Ariese

De tweede blog in een serie over ontwikkelingssamenwerking in verkiezingstijd, is van Charlotte Ariese. Ditmaal over kleine daden van goud en hoe prioriteiten uit een verkiezingsprogramma niet als vanzelfsprekend in de campagne en debatten belanden. Maar hoe wordt die focus bepaald en wat zegt dat?

In de achterliggende weken zijn veel verkiezingsprogramma’s verschenen. Sommige werden breed uitgemeten in de media, andere kregen veel minder aandacht. De suggestie die Marjella Bronkhorst deed in de vorige verkiezingsblog is daarom een verstandige: sla het verkiezingsprogramma van de partij die uw stem mogelijk krijgt er eens op na. Hoe staan zij bijvoorbeeld tegenover zorg voor de meest kwetsbaren, dichtbij en ver weg? Dat zegt veel over het hart van een partij.

In deze blog gaan we nog een stapje verder. Het is aan te bevelen om als kiezer kennis te nemen van een verkiezingsprogramma, maar het is ook zaak dat partijen tijdens de campagne een inkijkje geven in wat voor hen van waarde is. Dat heeft natuurlijk betrekking op de problematiek van deze tijd en mogelijke oplossingen hiervoor, denk aan een thema als ‘bestaanszekerheid’.

Maar politieke partijen hebben vind ik ook een verantwoordelijkheid om in hun campagne aandacht te geven aan thema’s die niet als vanzelfsprekend de aandacht krijgen, maar wel raken aan het kloppend hart van de partij. Dan gaat het bijvoorbeeld over het belang van internationale solidariteit en het je verbonden weten met mensen die leven in uiterst kwetsbare omstandigheden.

Ik moest hieraan denken toen een paar weken geleden het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie met als titel ‘Nieuwe verbondenheid’ verscheen. Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma kwam het belang van ‘kleine daden van goud’  aan de orde.

Dit werd genoemd in de context van het maken van ruimte om voor elkaar te kunnen zorgen. Het moet in Nederland weer gewoon worden om iets voor anderen en de maatschappij te betekenen: het brengen van een pannetje soep als iemand ziek is of een ritje met de buurman naar het ziekenhuis als hij dat zelf niet meer kan.

Vanuit Prisma, de koepel van ruim twintig christelijke organisaties wereldwijd werkzaam op het gebied van noodhulp, ontwikkelingssamenwerking en diaconaat, kunnen wij dit vanzelfsprekend alleen maar toejuichen. ‘Kleine daden van goud’ zijn onmisbaar voor een samenleving, zeker in tijden waarin steeds meer mensen in de knel dreigen te raken. Dat geldt in Nederland, maar ook wereldwijd. Soms ook buiten ons gezichtsveld.

In mijn werk voor Prisma, zie ik dagelijks hoe mensen werkzaam in complexe gebieden en moeilijke omstandigheden zich met hart en ziel inzetten om het verschil te maken voor mensen in nood: hulp die – nog steeds – wordt verleend in gebieden getroffen door de aardbeving in Syrië en Turkije, ‘safe spaces’ die worden opgezet in vluchtelingenkampen voor kwetsbare kinderen; lokale kerken die zich inzetten om mensen – soms heel moeilijk te bereiken – te ondersteunen die geconfronteerd worden met extreme armoede, het stimuleren van inclusieve waardeketens, zodat boeren een eerlijk loon kunnen verdienen, het tegengaan van moderne vormen van slavernij en ga zo maar door. Werk dat ertoe toe doet. Kleine daden van ‘goud’!

Het is trouwens ook prachtig om te zien dat dit werk door een trouwe achterban wordt ondersteund. Zo deden eind september een groot aantal deelnemers mee aan het sportieve evenement ‘Sport for Others’ om geld op te halen voor werkgelegenheid voor jongeren in Burkina Faso, melden scholen zich massaal om tijdens de Kinderboekenweek te sparen voor kinderen die in armoede leven in Rwanda, en dan nog niet gesproken over de duizenden vrijwilligers die zich dag in, dag uit inzetten in kringloopwinkels voor hun kwetsbare medemens, zowel in Nederland als daarbuiten.

Tussen twee haakjes: hier wordt de verbinding tussen Nederland én het Zuiden gelegd. Kleine daden van ‘goud’!

Misschien was het daarom wel dat ik het jammer vond dat de brug naar het belang van omzien naar onze ‘verre naasten’ in nood tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma niet specifiek aan de orde kwam, ondanks dat het als één van de tien prioriteitsthema’s (prioriteit 10: We komen op voor mensen in nood wereldwijd) is opgenomen in het verkiezingsprogramma en de link eenvoudig te maken is. Zorgen dragen voor elkaar en het belang van het tegengaan van armoede is immers niet aan landsgrenzen gebonden.

Gelukkig wordt het belang van ‘internationale solidariteit’ erkend in het verkiezingsprogramma van de CU én van andere politieke partijen. Maar het is zaak dat hier in de campagne door partijen die in hun programma’s specifiek pleiten voor de aanpak van de grondoorzaken van armoede en onrecht zich hier proactief over uitspreken.

Niet om problemen in eigen land te bagatelliseren, maar omdat we als een van de rijkste landen ter wereld een grote verantwoordelijkheid hebben voor mensen die lijden onder de gevolgen van armoede, honger, uitbuiting, conflicten en klimaatverandering. Deze verantwoordelijkheid moet ook in verkiezingstijd ter sprake worden gebracht. Zeker in een tijd waarin het budget voor ontwikkelingssamenwerking onder druk staat en aandacht veelal uitgaat naar binnenlandse problematiek.

Wellicht niet een punt waar je kiezers mee over de drempel krijgt om op jouw partij te stemmen. Maar als je als partij inzet op kernwaarden als solidariteit en rechtvaardigheid – en die komen in veel verkiezingsprogramma’s terug – dan kan het niet anders dan dat de inzet voor mensen in nood wereldwijd ook terugkomt als thema in de campagne. Alleen op deze manier worden speerpunten niet alleen een ‘nobel streven’, maar concrete doelen, bekend bij de kiezer, en van waaruit men ook het ‘internationale solidaire hart’ van een partij ontdekt. En politiek handelen vanuit een ‘internationaal solidair hart’ is wat Prisma en haar leden betreft ook een ‘kleine daad van goud’!

Charlotte Ariese
coördinator beleidsbeïnvloeding

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world