Geschiedenis en MFS I en II

De vereniging Prisma werkte in de loop der tijd samen met vele anderen. Om zo samen meer te bereiken en OS-projecten te kunnen financieren. Een korte schets van die samenwerkingen volgt hierna:

Samen voor financiering

Het tweede handelingsperspectief van Prisma is het werven van institutionele fondsen voor de leden. Deze fondsen komen momenteel van EO Metterdaad. In deze samenwerking vertegenwoordigt Prisma haar leden.
In het verleden beheerde Prisma, en van 2013 -2016 coPrisma, overheidssubsidies (MFS I en MFS II) voor de leden. Nu eerste meer over de samenwerkingconstructies.

ICCO Alliantie

Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People en ICCO sloegen onder de naam ICCO Alliantie in 2005 de handen ineen. In 2010 voegden Yente en het Zeister Zendingsgenootschap zich hierbij. Deze organisaties streefden naar meer samenwerking en wederzijdse aanvulling.

Coöperatie

De leden van de toenmalige ICCO-Alliantie (Kerk in Actie, coPrisma en Edukans) richtten in november 2012 de ICCO-Coöperatie op. Daarmee intensiveerden zij hun samenwerking. ICCO was de werkorganisatie van de coöperatie. Doel was het werken aan een wereld zonder armoede, onrecht en uitsluiting. Menselijke waardigheid en welzijn stonden centraal in de plannen. Voor realisering van de doelen werkte de coöperatie samen met ondernemende mensen, instituten en bedrijven die deze missie en waarden delen.

coPrisma

Omdat niet alle Prismaleden via ICCO overheidssubsidie in het kader van MFS II (2011-2015) ontvingen werd de zustervereniging coPrisma opgericht. coPrisma was lid van de ICCO-Coöperatie. coPrisma droeg met de participerende leden vooral bij aan kwaliteitsvolle en professionele uitvoering van de Alliantie-landenprogramma’s voor de thema’s: Basisgezondheidszorg, Hiv & Aids, Onderwijs en Voedselzekerheid. Deze programma’s werden in de verschillende landen geïmplementeerd door partners die samenwerkten binnen (thematische) programmacoalities. De MFS II programma’s zijn in 2016 afgesloten.

PerspActive

In de loop van 2016 sloot een aantal Prismaleden zich aan bij de ‘opvolger’ van de ICCO-Coöperatie, de coöperatie PerspActive. Zo werd de bemiddelende rol van coPrisma overbodig, en is coPrisma eind 2016 opgeheven.

Het Medefinancierings Stelsel (MFS)

Per 1 januari 2007 startte het MFS, het Medefinancierings Stelsel (het MFS). Prisma vertegenwoordigde haar (aan MFS I deelnemende) leden binnen de ICCO-Alliantie. In die ICOO-alliantie werkten ICCO, Kerk in Actie, Edukans, Prisma, Oikocredit en Sharepeople samen. Waarbij ICCO de rol van penvoerder had richting het Ministerie.

MFS II 2011-2015

Gezondheidszorg en Hiv & aids

Het MFS II gezondheidszorg en Hiv & aids programma van de ICCO Alliantie had voor 2011-2015 als algemene doelstelling: In 2015 is het maatschappelijk middenveld in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van toegankelijke en veerkrachtige gezondheidszorgsystemen in rurale gebieden, met name voor kwetsbare groepen.

Het programma is uitgevoerd in 14 landen, waarbij Prisma betrokken was in 12 landen*. Uitvoering van het programma gebeurde samen met ICCO en Kerk in Actie, met Prisma als coördinerende alliantiepartner.

Subdoelstellingen daarvan:

 1. Het versterken van het maatschappelijk middenveld om actoren binnen het gezondheidszorgsysteem ter verantwoording te roepen.
 2. Het versterken van sleutelfiguren (change agents) in lokale gemeenschappen en kerken die een positieve verandering teweeg kunnen brengen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid, de verspreiding van hiv en het voorkomen van handicaps.
 3. Het versterken van financieringssystemen die toegang tot gezondheidszorg voor kwetsbare groepen beogen.
 4. Het versterken van structuren om gezondheidspersoneel aan te trekken en te behouden.

Meer achtergrondinformatie vindt u hier: (Engels) Samenvatting Gezondheidszorg en Hiv & aidsprogramma

* Bangladesh, Oeganda, Ethiopie, Kenia, Angola, Malawi, Afghanistan, Haiti, Zuid Soedan, DR Congo, Zimbabwe, India, Zuid-Afrika en een regionaal programa in Zuid Amerika (voor meer informatie per land ga naar: Gezondheidsprogramma’s MFSII

Onderwijs

Het MFS II onderwijsprogramma van de ICCO-alliantie had voor 2011-2015 de volgende algemene doelstelling: In 2015 zijn organisaties en netwerken in het maatschappelijk middenveld in 17 landen effectief in staat om samen te werken met overheden, die verantwoordelijk te houden voor het bieden van gelijke onderwijskansen, en om de kracht van burgers te versterken om aanspraak te maken op hun recht op onderwijs.

Het programma werd uitgevoerd in 17 landen, waarvan Prisma betrokken was in 9 landen*. Uitvoering van het programma gebeurde samen met Edukans, ZZG en ICCO en Kerk in Actie, met Edukans als coördinerende alliantiepartner. Prismaleden hadden voor 3 landen de rol van ‘lead’.

Het onderwijsprogramma richtte op het versterken van onderwijssystemen en droeg bij aan de wereldwijd vastgestelde ‘Education for All’ doelstellingen.

De twee resultaatgerichte doelstellingen waren:

 1. Partners van de ICCO-Alliantie zorgen ervoor dat de kwaliteit en relevantie van onderwijs in 17 landen wordt verbeterd – leerlingen, meisjes in het bijzonder, blijven gemiddeld 1 jaar langer naar school gaan, maken de school vaker af en laten betere leerresultaten zien.
 2. Partners van de ICCO-Alliantie zorgen ervoor dat de toegang tot onderwijs is toegenomen, met eerlijke en gelijke kansen, in 17 landen – kinderen, jongeren en volwassenen die zijn uitgesloten van onderwijskansen nemen deel aan basisonderwijs, vaktraining en functionele alfabetiseringsprogramma’s (250.000 deelnemers; waarvan tenminste 45% meisjes en vrouwen)

*Bolivia, Ghana, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, DR Congo, India en Indonesië.

Voedselzekerheid

Het MFS II voedselzekerheid en voeding programma van de ICCO Alliantie had voor 2011-2015 de volgende algemene doelstelling: In 2015 zijn er een flink aantal netwerken c.q. coalities gevormd met een goede worteling in het maatschappelijk middenveld die zich hard maken voor verbeterde voedselsystemen en toegang tot voedsel voor achtergestelde groepen. Het recht op voedsel is een belangrijke pilaar waarop beleid zal worden beïnvloed.

Het programma werd uitgevoerd in 21 landen, waarvan Prisma betrokken was in 7 landen*. Uitvoering van het programma gebeurde samen met ICCO en Kerk in Actie, met ICCO als coördinerende alliantiepartner.

Subdoelstellingen zijn geformuleerd rond drie interventiestrategiën:

 1. Versterken en weerbaar maken van lokale voedselsystemen (verbeteren van landbouwsystemen en technieken, inkomens genererende activiteiten gericht op processing en vermarkting, verbeterde voedingspraktijken en disaster risk reduction zijn belangrijke activiteiten)
 2. Versterken van gemeenschapsgroepen en allianties die die groepen verbinden met nationale lobby.
 3. Beleidsvoorstellen ontwikkelen en inbrengen in nationale en internationale beleidsdialogen waarbij toegang tot productiemiddelen (land, water, arbeid en inputs) cruciaal is.
*Bangladesh, Oeganda, Ethiopië, Haïti en DR Congo, India, Zuid-Afrika.

Samenwerking

Wat betreft MFS II werkten we samen, op het gebied van hiv & aids, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en gender,  met o.a. de volgende organisaties:

 • CABSA, Prisma ondersteunt de Zuid-Afrikaanse organisatie CABSA om relevante documenten over hiv & aids en geloof te verzamelen en te verspreiden.
 • INERELA+, een internationaal netwerk van religieuze leiders die leven met- of persoonlijk te maken hebben met hiv.
 • EHAIA, een organisatie die werkt aan toegang tot informatie over aids voor Afrikaanse kerken, het volgen van trainingen en leggen van contacten met andere kerken om hen zo te helpen goed om te gaan met aids in hun gemeenschap.

Voorbeelden

Hieronder treft u enkele Engelstalige praktijkvoorbeelden van programma’s rond bovengenoemde thema’s:

Religious leaders in action in Uganda

coPrisma, ICCO, Kerk in Actie and the Ecumenical Advocacy Alliance (EAA) together with their local partners work with high-level religious leaders and support them to engage national governments and international bodies to tackle sensitive issues.

Organise dialogue and bringing together people around sensitive issues such as stigma and discrimination of people living with HIV (PLHIV) is important to reduce it and galvanize and inform national level lobby and advocacy (L&A) initiatives.   An example is the lobby and advocacy strategy adopted for the 2013 Uganda Summit, a high-level meeting with Ugandan religious leaders that was organized as part of a broader dialogue process, which is also taking place in Ethiopia, Myanmar, Kenya, Thailand and Malawi. It also fits within the ICCO-supported L&A campaign, ‘The Uganda We Want’, aimed at mobilizing religious leaders to jointly play their role in nation building.

Stigma and discrimination remain one of the main obstacles to an effective response to the HIV pandemic and an area in which religious leaders and faith communities can make significant impact through changing attitudes, language and actions. One of the main objectives of the Uganda Summit was to turn the spotlight on sexual and reproductive health and rights (SRHR) issues and speak out against the marginalization of people living with HIV.

The dialogues aim to bring together religious leaders and PLHIV as equal partners to develop joint actions to reduce stigma and discrimination, based on the ’the Framework for Dialogue’ model. The FfD model guides participants through the process of identifying perceptions, experiences, beliefs, and common goals in order to build new or stronger partnerships that contribute to effective L&A at the national level. National dialogue processes are currently underway in six African and Asian countries.

 

Religious leaders, FBO’s and education on SRHR

The Educaids international program is an ICCO Cooperation initiative, bringing together the work of Edukans, coPrisma and ICCO on education and sexual and reproductive health and rights (SRHR) in sub-Saharan Africa. Educaids partners in Malawi, Kenya, Ethiopia, Uganda and Ghana specifically focus on the intersection of education, youth, HIV and SRHR from a faith-based perspective.

Grassroots campaigning on sensitive issues such as sexuality education and HIV is important to galvanize and inform national level lobby and advocacy (L&A) initiatives. An example is the work undertaken by members of the Malawi Educaids network who jointly designed a SRHR policy framework that is currently being used as a lobby tool to convince policy makers and religious leaders to adopt and implement youth-centered SRHR policies, including appropriate sexuality education in schools.

In 2012 the Malawi Educaids program designed and officially launched a policy framework for improving SRHR education. The policy provides a starting point to reach out to teachers, parents and young people  and is a tool to lobby decision makers and religious leaders who influence school communities and curricula. The policy has been used as a tool to review and change current policies and practices into youth-friendly SRHR policies and practices that enable young people to make informed and healthy decisions about sex. The policy has been applied at community level (schools, churches, mosques, health centers) as well as within district and national level institutions (Ministry of Education, various education/HIV-related government institutions and the parliament).

 

Lobby activities by the Health Alliance of Bangladesh

Approvement of the Disabled Persons Protection and Rights Act 2013

As a result of lobby activities by the Health Alliance of Bangladesh (HAB, a coalition of different NGOs linked to the coPrisma network), the Bangladesh Government approved the Disabled Persons Protection and Rights Act 2013. Also, HAB continued to implement high quality health services with a focus on medical advice and treatment of HIV & AIDS, prevention of STI’s, antenatal and postnatal care, specialized health care for leprosy and disabilities. Change agents were capacitated to achieve positive change for e.g. medicine supply at local level hospitals and establishment of referral systems. By coordinating their efforts, partners’ effectiveness has increased. For example, the Leprosy Mission Bangladesh could treat more people with possible leprosy by going to the areas of other organizations. In the area of influencing policy, having a common voice towards duty holders is starting to pay off. Various commitments were made by Government Officials to improve accessibility and availability of services at local level. To raise large scale awareness, journalists were sensitized and the press was used to demand equity in health services and to mainstream vulnerable minority group.

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world