Reactie Prisma regeerakkoord 2021

‘’Internationale solidariteit bescheiden zichtbaar in het nieuwe regeerakkoord’’

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) hebben op woensdag 15 december 2021 het regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ gepresenteerd. Een titel die past in de tijd waarin we leven. We hebben zowel nationaal als internationaal te maken met crises. Prisma heeft daarom – mede namens haar leden – in de achterliggende tijd meerdere malen opgeroepen tot ruimhartigheid voor de meest kwetsbaren, dichtbij en ver weg, en ervoor gepleit om dit ook zichtbaar te maken in het regeerakkoord. Vanuit verantwoordelijkheid en internationale solidariteit.

We verwelkomen dat er een structurele verhoging komt voor het ontwikkelingsbudget. Het valt evenwel tegen dat het voor deze kabinetsperiode gemiddeld minder is dan de €500 miljoen uit de tekst. Prisma hoopt van harte dat de ingeslagen weg van structureel investeren in internationale solidariteit wordt voortgezet en we in de toekomst daadwerkelijk zullen voldoen aan de norm van 0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen, die ook in de verkiezingsprogramma’s van CDA, CU en D66 expliciet werd genoemd. Met het oog op de noden wereldwijd, is het behalen van deze internationale norm geen ‘luxe’, maar noodzaak.

We rekenen erop dat partijen met een ‘internationaal solidair hart’ zich blijvend zullen inzetten voor mensen in een achtergestelde positie wereldwijd. Want de noden in de wereld nemen niet af, maar eerder toe. De Covid-pandemie laat diepe sporen achter. Een schaduw pandemie voltrekt zich. Mensen die in (extreme) armoede leven, ouderen, kinderen, mensen met een beperking en minderheidsgroepen worden dubbel zo hard geraakt. Ook mensenrechten staan onder druk. We zijn daarom blij dat er in de komende kabinetsperiode een extra bijdrage wordt gedaan aan het Mensenrechtenfonds en dat hierbij ook bijzondere aandacht is voor geloofsvrijheid. Dit wordt in het regeerakkoord ook onderstreept door het verlengen van het mandaat van de speciaal gezant voor vrijheid van religie en levensovertuiging. Iemand die zich hard maakt voor minderheidsgroepen en ook aandacht vraagt voor het belang van religieuze geletterdheid.

We zijn ook blij dat het belang van samenwerken met nationale en internationale organisaties concreet wordt benoemd in het regeerakkoord. Zij zitten veelal in de haarvaten van een samenleving, kunnen de meest kwetsbaren bereiken en hiermee bijdragen aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Prisma heeft altijd in het bijzonder gepleit voor het belang van samenwerken met religieuze actoren zoals kerken en religieuze leiders. We hopen van harte dat deze aanbeveling gestalte krijgt in de nieuw te ontwikkelen beleidsnota en dat er ook structureel aandacht komt voor het belang van religie voor duurzame ontwikkeling.

In het regeerakkoord krijgen ook thema’s als beleidscoherentie en Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) nadrukkelijk een plaats. Na de vrijblijvende convenanten komt er eindelijk een verankering voor IMVO in de wet, waardoor slavernij en kinderarbeid door internationale opererende bedrijven wordt teruggedrongen. Een goede ontwikkeling aangezien hiermee ook de handelsagenda steeds gerichter wordt gezet voor het bevorderen van eerlijke producten, mensenrechten, voedselveiligheid, duurzame groei en klimaat. Als het gaat over beleidscoherentie roepen wij het kabinet op om met een kabinetsbrede SDG-aanpak. Het behalen van de SDG-doelstellingen is immers niet alleen een BHOS-aangelegenheid.

Ondanks het feit dat internationale solidariteit zichtbaar aanwezig is in het nieuwe regeerakkoord, zien wij ook dat een aantal zaken onderbelicht zijn. Kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld kinderen in fragiele contexten, mensen met een beperking en ouderen zijn niet als vanzelfsprekend in beeld terwijl zij vaak leven in armoede, onder uiterst moeilijke omstandigheden. Wel zien wij dat er extra wordt geïnvesteerd in psychosociale zorg voor mensen in crisisgebieden en dat er aandacht is voor noodhulp. Zo wordt de alliantie van Nederlandse noodhulporganisaties (Dutch Relief Alliance), waar verschillende Prismaleden deel van uitmaken voortgezet.

Ten slotte kijken we als Prisma uit naar de nieuw te vormen beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking waarin de verschillende elementen van het regeerakkoord inhoudelijk worden onderbouwd en verder uitgewerkt. Prisma is graag bereid om de expertise van haar leden hiervoor te delen met de nieuwe minister. Wij hopen van harte dat “omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” ook op het ontwikkelingssamenwerking dossier goed tot zijn recht zal komen.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world